Γενικές Πληροφορίες - ΙΕΚ-ΟΡΙΖΩΝ

Enter your keyword

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για όλες τις ειδικότητες

  • Η διάρκεια των σπουδών είναι 2 χρόνια (4 εξάμηνα κατάρτισης).

Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι σπουδαστές λαμβάνουν μέρος υποχρεωτικά στις εξετάσεις του ΙΙΕΚ ΟΡΙΖΩΝ. Με τον προβιβασμό τους στις εξετάσεις αυτές, οι σπουδαστές λαμβάνουν τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία ουσιαστικά πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Με τη Βεβαίωση αυτή μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες πραγματοποιούνται πανελλαδικά. Στις εξετάσεις αυτές, που περιλαμβάνουν πρακτικό και θεωρητικό μέρος, οι απόφοιτοι των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., διαγωνίζονται σε κοινά θέματα προκειμένου να αποκτήσουν το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης(Πιστοποίηση). Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 92/51/ΕΟΚ).

Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων:

√  Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει αναγνωριστεί ως τυπικό προσόν για διορισμό στο δημόσιο βάσει των Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α’/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ115/Α’/31-12-2003, Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α’/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α’/9-06-2006), Π.Δ.146/2007 (ΦΕΚ 185/Α’/3-08-2007)

√  Οι κάτοχοι του Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με 150 μονάδες Άρθρο 8, Ν3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’/20-9-2002)

Πληροφορίες Εγγραφών

Τα προγράμματα σπουδών του Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΡΙΖΩΝ είναι απογευματινά και απευθύνονται σε αποφοίτους λυκείου. Για την εγγραφή σας στη σχολή χρειάζεστε:

  1. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.
  3. Τέσσερις (4) φωτογραφίες έγχρωμες.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
  6. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι  απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου, ΤΕΛ και ΕΠΛ αντίστοιχης ειδικότητας μπορούν να εγγραφούν στο Γ’ εξάμηνο, μέσω της διαδικασίας κατατάξεων. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στη σχολή.

Τα δίδακτρα ποικίλλουν ανάλογα με την ειδικότητα, ενώ υπάρχουν διάφορες κατηγορίες εκπτώσεων, με κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια τρόπου πληρωμής. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας