Enter your keyword

Βοηθός Εργοθεραπείας

Η ειδικότητα «Βοηθός Εργοθεραπείας» αποτελεί μια ραγδαία αναπτυσσόμενη ειδικότητα υγείας, που ασχολείται με τον τομέα της αποκατάστασης και ανάπτυξης της ικανότητας του ατόμου να λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα στην καθημερινότητά του. Η ειδικότητα της Εργοθεραπείας αναλύει φυσικούς (σωματικούς), περιβαλλοντικούς, ψυχοκοινωνικούς, πνευματικούς παράγοντες που επηρεάζουν το έργο (το σωματικό έργο).

Βασικός της στόχος είναι η αποκατάσταση και προώθηση της υγείας των ανθρώπων, ώστε να μπορέσουν να κατακτήσουν το ανώτερο δυνατό επίπεδο λειτουργικότητας και προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Η Εργοθεραπεία αντλεί πληροφορίες από το χώρο της ιατρικής, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας καθώς και άλλων ειδικοτήτων με σκοπό να ενισχύσει και να υποστηρίξει θεραπευτικά άτομα με σωματικές, συναισθηματικές ή κοινωνικές δυσκολίες, ώστε να αναπτύξουν, ανακτήσουν ή διατηρήσουν τις δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής.

Επαγγελματικές Δραστηριότητες (Job Profile)

Οι Βοηθοί Εργοθεραπείας, βρίσκονται υπό την καθοδήγηση των Εργοθεραπευτών, και συμβάλλουν ενεργά στη θεραπευτική παρέμβαση και υποστήριξη ατόμων κάθε ηλικίας και ενός ευρέος φάσματος σωματικών, ψυχικών ή συναισθηματικών διαταραχών.

Ο ρόλος ενός «Βοηθού Εργοθεραπείας» σε ένα εργοθεραπευτικό πρόγραμμα παρέμβασης είναι ενεργός και σημαντικός καθώς  περιλαμβάνει:

 • Συμμετοχή και ενίσχυση του προγράμματος του εκάστοτε κέντρου ή φορέα αποκατάστασης, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες και συναντήσεις σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο

 • Παρατήρηση περιστατικών κατά τη διάρκεια των αρχικών αξιολογητικών συναντήσεων των ασθενών με στόχο την καταγραφή, εντοπισμό και επισήμανση του δυναμικού του ασθενή καθώς και των δυσλειτουργικών στοιχείων στην εκτέλεση των καθημερινών απλών έργων και δραστηριοτήτων

 • Εξοικείωση με ποικίλες αξιολογητικές μεθόδους, όπως η παρατήρηση, η συνέντευξη και οι σταθμισμένες ή μη δοκιμασίες

 • Συμμετοχή στην οργάνωση και στο σχεδιασμό της εξατομικευμένης παρέμβασης στο άτομο

 • Υποστήριξη στην εφαρμογή θεραπευτικού πλάνου και κατάλληλων θεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών καθώς και εξειδικευμένων βοηθημάτων

 • Ενίσχυση και εγκαθίδρυση αποτελεσματικής επικοινωνίας και θεραπευτικής σχέσης εμπιστοσύνης με το άτομο και την οικογένειά του

 • Σεβασμό στις βασικές αρχές δεοντολογίας του επαγγέλματος, καθώς και των δικαιωμάτων των ατόμων.

Πού μπορεί να δουλέψει ο απόφοιτος:

Οι απόφοιτοι του εν λόγω τμήματος, μπορούν να απασχοληθούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και υπηρεσίες αποκατάστασης και θεραπευτικής παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να εργαστούν σε:

 • Νοσοκομεία (παιδιατρικές – ορθοπεδικές κλινικές και ψυχιατρικές μονάδες)

 • Κέντρα αποκατάστασης

 • Κέντρα παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας

 • Γηροκομεία – Οίκους ευγηρίας

 • Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ

 • Ιδιωτικά γραφεία συνεργαζόμενοι με αυτοαπασχολούμενους εργοθεραπευτές

Η φοίτηση στο ΙΕΚ Ορίζων συνοδεύεται από:

 • Παρακολούθηση επιπλέον εξειδικευμένων σεμιναρίων που έχουν σαν στόχο την εκπαίδευση και επιμόρφωση σε νέα σύγχρονα δεδομένα και γνώσεις.

 • Πραγματοποίηση των εργαστηριακών μαθημάτων σε ένα ειδικά διαμορφωμένο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο στα πρότυπα της αισθητηριακής ολοκλήρωσης εντός των εγκαταστάσεων του ΙΕΚ.

 • Παρακολούθηση ενισχυτικών μαθημάτων (επιπλέον μαθήματα του προγράμματος σπουδών) με στόχο την όσο το δυνατόν ολιστική επιμόρφωση των σπουδαστών σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο ώστε να μπορούν εύκολα να ακολουθήσουν τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας καθώς τις εξελίξεις του αντικειμένου σπουδών τους, όπως Αγγλικά και Χρήση Η/Υ.

 • Διδασκαλία και δυνατότητα εποπτικών συναντήσεων και συνεργασιών με έμπειρους εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, γιατρούς με εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά πλαίσια αποκατάστασης.